ArDO: Yes we want Lebanon to be the Switzerland of the East and Beirut the Paris of the East

ܓܒܐܝ ܓܠܠܐ ܡܫܬܣ ܠܗ ܗܘ ܛܘܟܣܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ 1988

 

 |   |    |   |  |  |  

|E_mail | Links| Svenska


 

ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܩܒܠ ܛܘܟܣܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܠܛܒܐ ܕܥܘܢܕܢ ܐܣܟܢܕܪ ܐܠܦܬܟܝܢ ܪܝܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘܪܝܦܝܐ:

ܡܫܕܪܝܢܢ ܒܘܝܐܝ̈ܢ ܠܒܢܝ̈ܐ ܠܐܪܡܠܬܗ ܘܠܐܝܩܪܬܗ ܘܠܗܕܡ̈ܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܘܪܝܦܝܐ:

ܒܥܝܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܫܦܥ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܠ ܡܢܚܐ: ܘܠܟܘܢ ܒܘܝܐܝܐ ܫܪܝܪܐ:

ܛܘܟܣܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ


 

ܠܝܬ ܚـܝ̈ـܐ ܠܐܘܡܬܐ ܕܠܐ ܠـܫـܢـܐ

ܫܠܡܐ ܠܟ ܡܢ ܘܝܟܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܐܪ̈ܡܝܐ!

 

The articles published on this site represent the opinion of their writers and not the opinion of the webmasters.